Podporujeme

Veľa krát v médiách počúvame „O SPOLOČENSKY ZODPOVEDNOM PODNIKANÍ“ podnikateľských subjektov. Preto by každý subjekt, ktorý disponuje dostatočnými finančnými, alebo ľudskými zdrojmi, mal pomáhať aj vo sfére podpory činností komunít, či komunitných centier vo svojom okolí, kde pôsobí a žije.

Podporujeme demokraciu, zásady rovnoprávnosti, nediskriminácie, slobodu vyjadrovania a toleranciu názorov, aktivizovanie občanov SR a ich účasť na procesoch plánovania a rozhodovania, rozvoj dobrovoľníctva v komunitných aktivitách a obhajobe záujmov občanov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

 

O tom, že pojem „O SPOLOČENSKY ZODPOVEDNOM PODNIKANÍ“ pre nás nie je len frázou, Vás radi presvedčíme spoluprácou s nami.