Politika kvality

Uvedomujeme si, že dôvera a spokojnosť našich klientov sú  najdôležitejšie ciele spoločnosti IN ENERGY, s.r.o.  napomáhajúce pri získavaní konkurenčnej výhody.

Preto stanovujeme nasledovnú politiku kvality:

  • kvalitou poskytovaných služieb udržiavať a zvyšovať dôveru a spokojnosť klientov;
  • úrovňou spolupráce, založenou na korektných, dlhodobých, otvorených a vzájomne výhodných vzťahoch;
  • vo všetkých procesoch a činnostiach realizovať stratégiu trvalého zlepšovania s cieľom zvyšovania kvality  a  hodnoty poskytovaných služieb pre klienta;
  • riadiť všetky procesy so zámerom znižovania rizík a negatívnych dopadov;

 

Vedenie spoločnosti plne podporuje vyhlásenú politiku kvality. Pri jej plnení sa zaväzuje, že bude túto politiku dodržiavať a jej dodržiavanie bude vyžadovať od všetkých zamestnancov spoločnosti ako aj dodávateľských partnerov.