Služby a riešenia

Služby a riešenia

Spoločnosť IN ENERGY, s.r.o.  tvorí tím odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti prípravy a realizácie projektov podporených z fondov EÚ  dotácií a grantov.

Projektový manažment

Predprojektová príprava

Predprojektová príprava spočíva v hľadaní a posudzovaní vhodných riešení Vášho projektového zámeru a tvoria ju tieto činnosti:

 • konzultácia projektového zámeru
 • poradenstvo pri identifikovaní možností využitia:
  • fondov Európskej únie
  • programov Európskej únie
  • programov Európskeho hospodárskeho priestoru
  • štátnej pomoci
  • grantovej pomoci
 • spracovanie analýzy z pohľadu prípravy potenciálneho projektu
 • poskytnutie zoznamu povinných príloh projektu a podpornej dokumentácie

Projektová príprava

Spoločnosť IN ENERGY, s.r.o.  v rámci tejto fázy poskytuje klientovi:

 • koordináciu aktivít počas prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 • komunikáciu s klientom a zúčastnenými stranami
 • spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príp. dotáciu) v zmysle podmienok výzvy
 • konzultácie k prílohám žiadosti
 • konzultácie k rozpočtu projektu

Manažment projektu

V prípade získania nenávratného finančného príspevku (príp. dotácie) zabezpečíme aktivity, ktorých cieľom je dohliadnuť na plnenie všetkých zmluvných podmienok tak, aby boli realizované  včas, obsahovo správne a aby sa minimalizovalo riziko krátenia alebo odobratia nenávratného finančného príspevku (príp. dotácie zo štátneho rozpočtu). Ide o nasledovné činnosti:

 • príprava podkladov k podpisu zmluvy (úprava rozpočtu  podľa usmernení riadiaceho orgánu, úprava harmonogramu...)
 • spracovanie  monitorovacích správ
 • spracovanie  žiadostí o platbu
 • ostatné služby v zmysle dohody s klientom (koordinácia aktivít...)

 

Zameranie na cieľovú skupinu

Poradenstvo a konzultačnú činnosť poskytujeme pre širokú škálu klientov zo súkromného sektora, verejnej i štátnej správy aj neziskový sektor. Činnosť zameriavame na globálne riešenia problémov a nastavenie rozvojových možností konkrétneho klienta s ohľadom na jeho schopnosti a kapacity. Spolupracujeme s mestami a obcami na strategických analýzach a rozvojových dokumentoch a snažíme sa vytvoriť plány rozvoja a udržateľnej spokojnosti občanov žijúcich v daných samosprávach. Vďaka skúsenostiam nadobudnutým viacročnou praxou v oblasti eurofondov vieme vyhodnotiť požiadavky klienta, zanalyzovať jeho rozvojový potenciál i predpoklady podporovaných rozvojových osí na čerpanie zdrojov z EÚ.